ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Η    Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ    Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ   Δ. Β. Α.


To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια μοκετών, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για τη κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με συμβατικό χρόνο παράδοσης το διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως (60) εξήντα ημέρες από την υπογραφή της, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.
Αριθμός διακήρυξης: 2079/10

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των #68.607,00# €, εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων επτά ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Φ 10 Κ.Α. 6699. 008 «Προμήθεια μοκετών», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.
Σημειώνεται ότι στην τιμή μονάδος του ενδεικτικού, περιλαμβάνεται και η τιμή ρελιάσματος των μοκετών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 15 η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών, η 10.30 π.μ..

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική. (αρθρ. 26 παρ. 6 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α., όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διάρκειας δύο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας μελέτης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) ήτοι ποσού #3.430,35#, τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών.
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό από τις αρμόδιες Επιτροπές της Υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη δε περίπτωση, ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται σύμφωνα με την 2000/35 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210 51.23.524 και στην Δ/νση Ρόδου 181& Σερήνου Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

decrescendo