Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΟΥ   Δ.Β.Α.

 

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Τύπου Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για  προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού, με συμβατικό χρόνο παράδοσης (30) τριάντα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., Οικονομικού έτους 2009,  με αριθμό  διακήρυξης 2140/09.

Ο συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #55.960,94# €, πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και θα βαρύνει τον Φ 30 Κ.Α. 7135.007 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού»,

προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009.

Ο  διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 21η του μηνός Ιουλίου ημέρα Τρίτη του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00 μ.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών  η 12:30 μ.μ..

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 § 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική. (αρθρ.  26  §  6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της υπ' αριθμό 11389/23.03.93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διάρκειας τουλάχιστον (5) πέντε μηνών, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης,  ήτοι ποσού #2.798,05# €, δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών.

Δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της παρούσας και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής  που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας,  σε  κάθε  άλλη  δε περίπτωση  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210-51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181& Σερήνου  Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

decrescendo