ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Εργαλείων και  εξαρτημάτων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ξυλουργικών, οικοδομικών, κήπου & κηποτεχνίας καθώς και επισκευής Η/Υ και δικτύων) για τις ανάγκες α) του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας & Ελέγχου Πάσης Φύσεως Προμηθειών β) του Τμήματος Δημιουργίας-Συντήρησης Πρασίνου και γ) του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Δικτύου & Η/Υ της Δ/νσης Τεχνικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, με συμβατικό χρόνο παράδοσης  το διάστημα των δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Οικονομικού Έτους 2009, με  αριθμ.   διακήρυξης 4405/2009.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (19.832,54 €) συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 19% και θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009, και αναλυτικά ως εξής :

α)         Φ/30 Κ.Α. 6673.003 «Προμήθεια μηχανικών εργαλείων και εξαρτημάτων διαφόρων χρήσεων» με το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι  ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3.916,29 €), συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 19% και

β)         Φ/30 Κ.Α. 7135.006 «Προμήθεια εργαλείων διαφόρων χρήσεων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ. ) » με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πέντε λεπτών (4.992,05 €), συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 19% και

γ)         Φ/30 Κ.Α. 7131.015 «Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων κηποτεχνίας  » με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων  ευρώ και  σαράντα πέντε λεπτών (4.944,45 €), συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 19% και

δ)         Φ/30 Κ.Α. 7135.012 «Προμήθεια χρονοδιακοπτών και διαφόρων εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος  » με το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.981,74 €), συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 19% και

ε)          Φ/30 Κ.Α. 7135.014 «Προμήθεια εργαλείων συντήρησης δικτύου και Η/Υ» με το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενός λεπτού (1.998,01 €), συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 19%.

Ο  διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 23η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του  διαγωνισμού ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 12:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον  διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 § 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 § Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26 της υπ' αριθμ. 11389/23.03.93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και ανέρχεται σε περίπτωση συμμετοχής για όλα τα άρθρα στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα ενός  ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (  991.63 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού αφαιρεθούν οι στο άρθρο 13 της διακήρυξης κρατήσεις, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών οριστικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

decrescendo