ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Τ Ο Υ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών σιδήρου με συμβατικό χρόνο παράδοσης το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος συντήρησης & αυτεπιστασίας & έλεγχου πάσης φύσεως προμηθειών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2010, με αριθμ. διακήρυξης 3955/2010.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (9.976,53€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει  τον Φ.30Κ.Α.6661.002 «Προμήθεια ειδών σιδήρου», του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2010.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 20η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10:30  π.μ. ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού αφαιρεθούν οι στο άρθρο 13 της διακήρυξης κρατήσεις, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών οριστικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

decrescendo