ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

 

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών,  διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την τμηματική προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας,  με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο (διαιρετά είδη) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Οικονομικών Ετών 2010-2011 και  με ημερομηνία έναρξης της  σύμβασης, το χρονικό διάστημα μετά την 01/06/2010 και έως συμπληρώσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2010 - 2011.

Αριθμός διακήρυξης: 1341/2010.

Η δημοπρατούμενη προμήθεια προϋπολογίσθηκε και ανέρχεται στο ποσό των #59.975,07# €, πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και επτά λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και μέχρι συμπληρώσεως του ανωτέρω ποσού, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φ 10 Κ.Α. 6481.010 «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής», προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2010 - 2011.

Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού #60.000,00# €, εξήντα χιλιάδων ευρώ, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η αντίστοιχη δαπάνη για το οικονομικό έτος 2010. Το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης, θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 26η του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.30 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών,  η 11.00 π.μ..

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική. (αρθρ.  26  παρ.  6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α., όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της  αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διάρκειας δύο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας μελέτης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) ήτοι ποσού  #2.998,75# €, δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτών.

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

 

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής  που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας.  Σε  κάθε  άλλη  δε περίπτωση,  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210 51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181& Σερήνου  Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14.00 μ.μ.
decrescendo