Προμήθεια Δύο (2) Βενζινοκίνητων Οχημάτων Ημιφορτηγών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Δύο (2) βενζινοκίνητων οχημάτων ημιφορτηγών ανοικτού τύπου (μονοκάμπινα με ανοικτή καρότσα), οφέλιμου φορτίου άνω των χιλίων πεντακοσίων χιλιόγραμμων (1.500,00 Κg) και κυβισμού (cm³) άνω των 2000 cc, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομοτεχνικά συμφερότερη προσφορά ανά άρθρο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Τεχνικού Ερωτηματολογίου, Συμπληρωματικού Τεχνικού Ερωτηματολογίου, Τύπου Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, με συμβατικό χρόνο παράδοσης τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για τις ανάγκες Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Οικονομικού Έτους 2009, με αριθμ. διακήρυξης 2753/09.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό  των σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα  Ευρώ (49.980,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19% και θα καταλογισθεί σε βάρος του Κ.Α. 7132.005 «Προμήθεια ημιφορτηγού κλειστού -  ανοικτού τύπου » Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10.30 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 παρ. 6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της υπ' αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 19 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και ανέρχεται, σε περίπτωση  συμμετοχής για όλα τα άρθρα στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ (2.499,00 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της οικείας διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των οριστικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές της  Υπηρεσίας. Σε  κάθε άλλη δε περίπτωση, ο τρόπος  πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με την 2000/35 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

decrescendo