ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΒΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2261/10 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ   Δ.Σ.   ΤΟΥ   Δ.Β.Α.

 

 

       Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ότι στις 22/06/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30-11:00π.μ. ενώπιον  της  επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  του  Ιδρύματος, Ρόδου  181  και  Σερήνου  στην  αίθουσα  Διοικητικού  Συμβουλίου, θα  διεξαχθεί  φανερή πλειοδοτική  δημοπρασία  για  την  3ετή εκμίσθωση ενός (1) διαμερίσματος Β΄ ορόφου επιφανείας 30m2 επί της οδού Ακροπόλεως 4 Δάφνη, Αττικής, με  ελάχιστο  όριο  πρώτης  προσφοράς  μηνιαίου  μισθώματος  #200,00#€ (διακόσια ευρώ).

     Η  εγγύηση  για  τη  συμμετοχή  στη  δημοπρασία  ορίζεται  σε  10% ( άρθρο 3 παρ.2  του  Π.Δ.270/81) των μισθωμάτων 1 έτους, ήτοι ανέρχεται: στο ποσόν των #240,00#€ (διακοσίων σαράντα ευρώ) και βεβαιούται  με  την  προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων ή  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  στην  Ελλάδα.

    Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί να  προσκομίσουν τα στο άρθρο 4  των  όρων  διακήρυξης  απαιτούμενα  δικαιολογητικά.

    Πληροφορίες για την δημοπρασία μπορούν να  λάβουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από  το  Τμήμα  Αγορών & Μισθώσεως  ακινήτων στο τηλ. 210-5122 527 εσωτ. 122  και  στην  Δ/νση  Αυλώνος 26 & Αμβρακίας Σεπόλια  1ος  όροφος, τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  από 8.30  έως  14.00 μ.μ.

   Τα  έξοδα  δημοσίευσης  θα  βαρύνουν  τον  τελευταίο  πλειοδότη.

 

decrescendo