ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διενεργεί ανοικτό  διαγωνισμό για την τμηματική προμήθεια Νωπών Πουλερικών, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Tύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας,  με κριτήριο  κατακύρωσης το  μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό (%) για το σύνολο των ειδών στη Μ.Λ.Τ. (Μέση Λιανική Τιμή) όπως αυτή  ορίζεται κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών από  τα Δελτία  Πιστοποίησης Τιμών (Πινάκια) της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών  του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Οικονομικών Ετών 2010-2011 και με ημερομηνία έναρξης της σύμβασης το χρονικό διάστημα μετά την 01/10/2010, μέχρι συμπληρώσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με αριθμό διακήρυξης 1338/2010.

Η δημοπρατούμενη προμήθεια προϋπολογίσθηκε μέχρι συμπληρώσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού  και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ήτοι στο ποσό των  #129.948,00€# εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Φ10Κ.Α.6481.002 «Προμήθεια νωπών & κατεψυγμένων πουλερικών», προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2010 - 2011.

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού #130.000,00€# εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η αντίστοιχη δαπάνη για το οικονομικό έτος 2010.

Το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης, θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 29 του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:30π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών,  η 11:00π.μ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική. (αρθρ.  26  παρ.  6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α., όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της  αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διάρκειας δύο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας μελέτης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) ήτοι ποσού #6.497,40€# έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών.

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής  που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας.  Σε  κάθε  άλλη  δε περίπτωση,  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210 51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181& Σερήνου  Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

decrescendo