ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Λογισμικού και Περιφερειακών για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Δικτύου & Η/Υ της Δ/νσης Τεχνικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών  με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομοτεχνικά συμφερότερη προσφορά ανά άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, και με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, με συμβατικό χρόνο παράδοσης  το διάστημα των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Οικονομικού Έτους 2009, με  αρίθμ.   επαναληπτικής διακήρυξης 4767/2009.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των   #31.963,40# € (Τριάντα Μία Χιλιάδες Εννιακόσια Εξήντα Τρία Ευρώ και Σαράντα Λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19% και θα καταλογισθεί σε βάρος των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, με Φ30/ Κ.Α. 7134.001 «Προμήθεια Η/Υ» με το ποσό #30.440,20# € (Τριάντα Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, και του Φ10/ Κ.Α. 7134.002 «Προμήθεια λογισμικού» με το ποσό των #1.523,20# € (Χίλια Πεντακόσια Είκοσι Τρία Ευρώ και Είκοσι Λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%.

 

Ο  επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 29η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του  επαναληπτικού διαγωνισμού ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 11.30 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 § 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 § Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26 της υπ' αριθμ. 11389/23.03.93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 19 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και ανέρχεται σε περίπτωση συμμετοχής για όλα τα άρθρα στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων  ενενήντα  οκτώ  ευρώ και δέκα επτά  λεπτών  (1.598,17 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού αφαιρεθούν οι στο άρθρο 14 της διακήρυξης κρατήσεις, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών οριστικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

decrescendo