ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΒΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Τ Η Σ    Α Ρ Ι Θ Μ.  4747/09 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

Προκηρύσσει δημόσιο τακτικό διαγωνισμό για εκτέλεση εργασιών εξωτερικού καθαρισμού υαλοπινάκων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος (γερανός/πλατφόρμα) ή και ανυψωτικής  σκάλας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, σε ακέραιες μονάδες, επί των τιμών του Ενδεικτικού προϋπολογισμού και  με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, για το χρονικό διάστημα (1) ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, Οικονομικών Ετών 2009-2010.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», του  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007),  σε  συνδυασμό  με  τις διατάξεις του  Ν.  3463/2006 «Κύρωση  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση των αναφερόμενων  εργασιών, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο για τόσες εφαρμογές και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των #60.000,00# €, εξήντα χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση #20.003,00# €, είκοσι χιλιάδες τρία ευρώ, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί η αντίστοιχη δαπάνη για το οικονομικό έτος 2009. Το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης, θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φ 10 Κ.Α. 6277.005 «Δαπάνη καθαρισμού υαλοπινάκων», προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2009-2010.

H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% (άρθρο 15 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, ήτοι ανέρχεται στο ποσό των #3.000,00# €, τριών χιλιάδων ευρώ, διάρκειας

τουλάχιστον (2) δύο μηνών (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας διακήρυξης) και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.&Δ. ή

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), στις  29-12-2009, ημέρα Τρίτη, του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών  η 10.30 π.μ.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210.51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια , 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14:00 μ.μ.

decrescendo