ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΔΒΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Τ Η Σ   Υ Π΄  Α Ρ Ι Θ Μ. 2612/10

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

Προκηρύσσει δημόσιο τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) (σε ακέραιες μονάδες) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για εργασίες ηχογράφησης  - εγγραφής σε CD - ηλεκτρονικής επεξεργασίας - επανεκτύπωσης - φωτοεκτύπωσης - βιβλιοδεσίας των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οικονομικών ετών 2010-2011 διάρκειας  ενός (1) έτους από  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβαση.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», του  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007),  σε  συνδυασμό  με  τον  Ν.  3463/2006 «Κύρωση  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συνολικά απαιτούμενης δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών  ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο ή μέχρι της εξάντλησης του ποσού των € #45.000,00# (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, θα βαρύνει δε Φ/10 Κ.Α. 6495.001 «Έξοδα πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. & Ε.Ε.» προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2010-2011.

H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% (άρθρο 15 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ανέρχεται στο ποσό των  # 2.250,00  € # (δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ), διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας διακήρυξης) και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.&Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 12 της παρούσας και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής  που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας,  σε  κάθε  άλλη  δε περίπτωση  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 15/07 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών  η 10.30 π.μ.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210.51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια , 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14:00 μ.μ.

 

decrescendo