ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1965/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.

 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ότι στις 26/07/2011 ημέρα τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Ιδρύματος, Ρόδου 181 και Σερήνου στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την 3ετή εκμίσθωση ενός (1) διαμερίσματος Α΄ ορόφου επιφανείας 90m2 επί της οδού Ακροπόλεως 4 Δάφνη, Αττικής, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος #540,00#€ (πεντακόσια σαράντα ευρώ).

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 10% ( άρθρο 3 παρ.2 του Π.Δ.270/81) των μισθωμάτων 1 έτους, ήτοι ανέρχεται στο ποσόν των #648,00#€ (εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ)και βεβαιούται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης για την δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Αγορών & Μισθώσεως ακινήτων στο τηλ. 210-5144546 και στην Δ/νση Αυλώνος 26 & Αμβρακίας Σεπόλια 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 έως 14 μ.μ.

decrescendo