Ορισμός κατόπιν κληρώσεως ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το αναπληρωματικό του, ως μέλη Επιτροπών, για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των Υπηρεσιών-Εργασιών και Μεταφορών

Τροποποίηση της αρίθμ. 291/2014 ΑΔΑ: ΩΠΘΑΟΡΙΑ-166 Πράξης Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α που αφορά ορισμό κατόπιν κληρώσεως ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το αναπληρωματικό του, ως μέλη Επιτροπών, για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των Υπηρεσιών-Εργασιών και Μεταφορών, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 11/Α/15-01-1980) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 2, 273 παρ. 1, 227 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) ως προς το κύριο μέλος αυτής.

Το Τμήμα Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 1η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη του κύριου μέλους για την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κλήρωση για τον ορισμό του κύριου μέλους, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

decrescendo