ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.

                                             

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 191 του Ν.3463/06 ( ΦΕΚ 114 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» και τους όρους της διακήρυξης, όπως καθορίσθηκαν από το Δ.Σ. του Δ.Β.Α., σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διενεργεί φανερή προφορική μειοδοτική Δημοπρασία, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 700.000,00  €, για την αγορά κτιρίου  για την στέγαση Βρεφονηπιακού Σταθμού.

           1) Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

     Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το συνολικό αιτούμενο τίμημα, στο Τμήμα  Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης & Αρχείου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, τηλ: 210  51 21 236, υπ' όψιν της επιτροπής ελέγχου Καταλληλότητας ακινήτου, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώπιον της Επιτροπής        Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από την Πρόεδρο του Δ.Σ., μετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή εκθέσεως καταλληλότητας, στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, 4ος όροφος σε δημόσια συνεδρίαση και ανάμεσα σε εκείνους που έλαβαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του αρ.7 του Π.Δ 270/81 και έλαβαν σχετική πρόσκληση.

    2) Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει:

      Να βρίσκονται εντός των ορίων του 5ου Διαμερίσματος.

Να περιλαμβάνουν χώρους κύριας χρήσης ώστε να φιλοξενούν 60 - 80 παιδιά. Επίσης να διαθέτουν επαρκή χώρο υποδοχής παιδιών, τραπεζαρίας παιδιών, κεντρική κουζίνας, W.C., γραφείο προϊσταμένης, αίθουσα προσωπικού και αποθηκευτικούς χώρους.

Να αποτελούνται από ισόγειο ή ισόγειο και Α΄ όροφο. Να είναι περίπου 250 τετραγωνικά μέτρα. Να διαθέτουν υπαίθριο χώρο.

Να διαθέτουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό.

Να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις .

Να είναι αυτόνομο.

Να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, κ.λ.π.)

 

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων κτιρίων για τον ανωτέρω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από το Τμήμα  Αγορών και Μισθώσεως Ακινήτων Ακινήτων Δ.Β.Α., Αυλώνος 26 & Αμβρακίας, Σεπόλια τηλ. 210 5144546, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλουν στο  Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου  Σεπόλια, σύμφωνα με τους ως ανωτέρω όρους μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

 

decrescendo