ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1345/10

 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α.


ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 191 του Ν.3463/06 ( ΦΕΚ 114 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» και τους όρους της διακήρυξης, όπως καθορίσθηκαν από το Δ.Σ. του Δ.Β.Α., σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διενεργεί φανερή προφορική μειοδοτική Δημοπρασία, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 700.000,00  €, για την αγορά κτιρίου  για την στέγαση Βρεφονηπιακού Σταθμού.

1) Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το αιτούμενο τίμημα ανά τετραγωνικό στεγασμένου και ακάλυπτου χώρου και για το συνολικό αιτούμενο τίμημα, στο Τμήμα  Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης & Αρχείου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, τηλ: 210  51 21 236, υπ' όψιν της επιτροπής ελέγχου Αξιολόγησης- Καταλληλότητας ακινήτου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώπιον της Επιτροπής  Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από την Πρόεδρο του Δ.Σ., μετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή εκθέσεως καταλληλότητας, στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, 4ος όροφος σε δημόσια συνεδρίαση και ανάμεσα σε εκείνους που έλαβαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του αρ.7 του Π.Δ 270/81 και έλαβαν σχετική πρόσκληση.

2) Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει:

Να βρίσκονται εντός των ορίων του 4ου Διαμερίσματος και συγκεκριμένα για την περιοχή Κ. Πατησίων να περιλαμβάνονται στα οικοδομικά τετράγωνα που ορίζουν τα τμήματα των οδών: Λιοσίων- Στρατηγού Καλλάρη- Τερτίτη- Ζυμπρακάκη, για την περιοχή Κολωνού να περιλαμβάνονται στα οικοδομικά τετράγωνα που ορίζουν τα τμήματα των οδών: Βορείου Ηπείρου- Δωδώνης- Πέτρας- Αλεξανδρείας- Ανδριανουπόλεως- Ιοκάστης- Διστόμου.

Να βρίσκονται εντός των ορίων του 5ου Διαμερίσματος και συγκεκριμένα να περιλαμβάνονται στα οικοδομικά τετράγωνα που ορίζουν τα τμήματα των οδών: Ευγενίου Καραβία, Αχαρνών, Πατησίων, Μυστριώτου, Μούδρου, Κύθνου, Σίφνου, Σκιάθου.

Να βρίσκονται εντός των ορίων του 6ου Διαμερίσματος και συγκεκριμένα να περιλαμβάνονται στα οικοδομικά τετράγωνα που ορίζουν τα τμήματα των οδών: α) Δελβίνου, Κερκύρας, Κρέσνας, Ευβοίας β) Πατησίων, Κεφαλληνίας, Φερρών, Αχαρνών  γ) Αχαρνών, Νικοπόλεως, Βλαβιανού, Αμοργού, Αγ. Ζώνης, Θήρας.

Να περιλαμβάνουν χώρους κύριας χρήσης ώστε να φιλοξενούν 60 - 80 παιδιά. Επίσης να διαθέτουν επαρκή χώρο υποδοχής παιδιών, τραπεζαρίας παιδιών, κεντρική κουζίνας, W.C., γραφείο προϊσταμένης, αίθουσα προσωπικού και αποθηκευτικούς χώρους ή με δυνατότητα διαρρύθμισης στους απαραίτητους κύριους και βοηθητικούς χώρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παιδικού Σταθμού πού θα στεγαστεί.

Να αποτελούνται από ισόγειο ή ισόγειο και Α΄ όροφο. Να είναι περίπου 250 τετραγωνικά μέτρα. Να διαθέτουν υπαίθριο χώρο.

Να διαθέτουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό.

Να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις .

Να είναι αυτόνομο.

Να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, κ.λ.π.)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων κτιρίων για τον ανωτέρω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από το Τμήμα  Αγορών και Μισθώσεως Ακινήτων Ακινήτων Δ.Β.Α., Αυλώνος 26 & Αμβρακίας, Σεπόλια τηλ. 210 5144546, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλουν στο  Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου  Σεπόλια, σύμφωνα με τους ως ανωτέρω όρους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από σήμερα (ημέρα δημοσίευσης ) έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

 

decrescendo