Επεξεργασία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Ε.Ε

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Τ Η Σ   Υ Π΄  Α Ρ Ι Θ Μ.  2076/09

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

Προκηρύσσει δημόσιο τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) (σε ακέραιες μονάδες) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για εργασίες ηχογράφησης  - εγγραφής σε CD - ηλεκτρονικής επεξεργασίας - επανεκτύπωσης - φωτοεκτύπωσης - βιβλιοδεσίας των  Πρακτικών  των  Συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  και  της  Ε.Ε. του Δ.Β.Α. διάρκειας  ενός  (1)  έτους  από  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης, για τις ανάγκες    της  Κεντρικής  Υπηρεσίας του Δ.Β.Α.  Οικονομικών  ετών  2009-2010.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», του  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007),  σε  συνδυασμό  με  τον  Ν.  3463/2006 «Κύρωση  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συνολικά απαιτούμενης δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών  ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο ή μέχρι της εξάντλησης του ποσού των € #38.000,00# (τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, θα βαρύνει δε τον                              Φ/10 Κ.Α. 6495.001 «Έξοδα πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. & E.E.» προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2009-2010.

H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% (άρθρο 15 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, ήτοι ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων Ευρώ (1.900,00€), διάρκειας δυο (2) μηνών μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, (συνολικός χρόνος ισχύος εγγύησης πέντε (5) μηνών) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας διακήρυξης) και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.&Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις            2 ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών  η 10:30 π.μ.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210.51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια , 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14:00 μ.μ.

decrescendo