Επανάληψη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σιδήρου για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Π.Σ. του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβεί στην προμήθεια σιδήρου, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo