Επανάληψη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πλακιδίων & υλικών τοποθέτησης, για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Π.Σ. του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επανάληψη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πλακιδίων & υλικών τοποθέτησης, με εκ νέου συλλογή προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo