Επανάληψη της διαδικασίας της απ' ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συνθετικών τζαμιών, μεμβρανών ασφάλειας υαλοπινάκων και αυτοκόλλητων αντιολισθηρών ταινιών, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με εκ νέου συλλογή προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια: α) συνθετικών τζαμιών, β) μεμβρανών ασφάλειας υαλοπινάκων και γ) αυτοκόλλητων αντιολισθηρών ταινιών, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo