Επανάληψη εκτέλεσης τμηματικών εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων & εργαλείων για τις ανάγκες του ξυλουργείου του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβεί στην εκτέλεση τμηματικών εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων & εργαλείων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με εκ νέου συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το σύνολο των εργασιών, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo