ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  Δ.Β.Α.

 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί ανοικτό διεθνή επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη  - προμηθευτή με σφραγισμένες προσφορές για την τμηματική προμήθεια ειδών παντοπωλείου, έπειτα από συμπλήρωση Τιμολογίου Προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες ανά ομάδα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με ημερομηνία έναρξης της σύμβασης το χρονικό διάστημα μετά την 01-12-2010 και έως συμπληρώσεως του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Οικονομικών Ετών 2010-2011, με αριθμ. επαναληπτικής διακήρυξης 2776/2010.

Η δημοπρατούμενη προμήθεια προϋπολογίσθηκε μέχρι συμπληρώσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι τριακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (319.996,13 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα βαρύνει τον Φ/10 Κ.Α. 6481.006 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», των Προϋπολογισμών Οικονομικών Ετών  2010- 2011.

Στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2010 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (320.000,00 €), στο οποίο έχει συμπεριληφθεί η αντίστοιχη δαπάνη για το Οικονομικό Έτος 2010. Το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 6η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10:30 π.μ.

 Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 παρ. 6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της υπ' αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και ανέρχεται σε περίπτωση συμμετοχής για όλες τις ομάδες στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (15.999,81  €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, για το 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της οικείας διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό από τις αρμόδιες Επιτροπές της Υπηρεσίας. Σε  κάθε  άλλη δε  περίπτωση, ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Π.Δ.166/2003).

Η επαναληπτική διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 14/07/10.

Πληροφορίες για τον διεθνή επαναληπτικό διαγωνισμό και περί της επαναληπτικής διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

decrescendo