Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Δ. Σ. Τ Ο Υ Δ. Β. Α.Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γάλακτος (τύπου εβαπορέ σε κουτιά των 410 γρ.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς της Υπηρεσίας για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών έτους 2009, με συμβατικό χρόνο παράδοσης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009, με αριθμ. διακήρυξης 1879/09.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ και δώδεκα λεπτών (105.477,12 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9% και θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009, με:

α) Κ.Α. 6061.001 «Παροχή γάλακτος στους Τακτικούς Υπαλλήλους» με το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (70.000,67 €), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 9% και

β) Κ.Α. 6061.006 «Παροχή γάλακτος στους Υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου» με το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (35.476,45 €), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 9%.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 16η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του επαναληπτικού διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10.30 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 παρ. 6 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26 της υπ' αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (5.273,86 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της οικείας διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των οριστικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές της Υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη δε περίπτωση, ο τρόπος πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με την 2000/35 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.


decrescendo