ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗ 1347/10

 

 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194 του Ν.3463/06 ( ΦΕΚ 114 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» και τους όρους της διακήρυξης, όπως καθορίσθηκαν από το Δ.Σ. του Δ.Β.Α., σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διενεργεί φανερή προφορική μειοδοτική Δημοπρασία, για την μίσθωση κτιρίου  για την στέγαση Παιδικού Σταθμού.

1) Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας τα αιτούμενα εκ της διακηρύξεως δικαιολογητικά και το αιτούμενο υπό των εκμισθωτών μίσθωμα ανά τετραγωνικό, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης & Αρχείου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, τηλ: 210  51 21 236, υπ' όψιν της επιτροπής Αξιολόγησης- Καταλληλότητας ακινήτου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το ανώτατο όριο μισθώματος ορίζεται στο ποσό των  11,00 €/ τ.μ.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από την Πρόεδρο του Δ.Σ., μετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή εκθέσεως καταλληλότητας, στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, 4ος όροφος σε δημόσια συνεδρίαση και ανάμεσα σε εκείνους που έλαβαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του αρ.7 του Π.Δ 270/81 και έλαβαν σχετική πρόσκληση.

2)Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει: Να βρίσκονται στα όρια του 5ου διαμερίσματος και συγκεκριμένα να  περιλαμβάνονται στα οικοδομικά τετράγωνα που ορίζουν τα τμήματα των οδών: Ευγενίου Καραβία, Ιακωβάτων, Αχαρνών, 28ης Οκτωβρίου, Δευκαλίωνος, Προμηθέως, Σίφνου, Καμπούρογλου, Στεφάνου, Βυζαντίου, Σαμαρά, Καυτατζόγλου, Αχρίδος.

Να βρίσκονται στα όρια του 6ου Διαμερίσματος, να περιλαμβάνονται στα οικοδομικά τετράγωνα που ορίζουν τα τμήματα των οδών: Κυψέλης, Βελβενδού, Καυκάσου, Ευελπίδων.

Να περιλαμβάνουν χώρους κύριας χρήσης και κοινόχρηστους ώστε να φιλοξενούν 40 έως 100 βρέφη και νήπια.

Να αποτελούνται από ισόγειο ή ισόγειο και Α΄ όροφο. Επίσης να διαθέτουν επαρκή και ασφαλή για τα νήπια υπαίθριο χώρο.

Να μην βρίσκονται σε οικοδομή όπου τμήματα αυτής χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, έχοντας κοινή με αυτά είσοδο, έξοδο ή υπαίθριο χώρο.

Να διαθέτουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό.

Να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις .

Να είναι αυτόνομο.

Να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λ.π.)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων κτιρίων για τον ανωτέρω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από το Τμήμα  Αγορών και Μισθώσεως Ακινήτων Ακινήτων Δ.Β.Α., Αυλώνος 26 & Αμβρακίας, Σεπόλια τηλ. 210 5144546, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλουν στο  Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου  Σεπόλια, σύμφωνα με τους ως ανωτέρω όρους μέσα σε προθεσμία δέκα  (10) ημερολογιακών ημερών από σήμερα (ημέρα δημοσίευσης ) έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

decrescendo