Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για :

«Τροποποίηση της αρίθμ. 167/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΟΡΙΑ-41Ω) Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α η οποία τροποποίησε την αρίθμ. 640/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΡΙΑ-ΦΨΚ) Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α.»

Tο Τμήμα Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 13η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

Απόφαση

decrescendo