Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για τη συγκρότηση: 

  1. Τριμελών Επιτροπών Διενέργειας - Διεξαγωγής δημοπρασιών και Αξιολόγησης προσφορών δημόσιων διεθνών ή ανοικτών ή πρόχειρων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών – εργασιών και μεταφορών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/15-1-1980), αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, για το έτος 2015 (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011).
  2. Τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και Γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων δημόσιων Διεθνή ή ανοικτών ή πρόχειρων διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, για το έτος 2015 (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011).
  3. Τριμελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, για το έτος 2015 (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011).

 

Tο Τμήμα Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 5η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

Απόφαση

decrescendo