Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των τμηματικών εργασιών λήψης–παρακολούθησης σημάτων, επισκευή & συντήρηση συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης κτιρίων του Δ.Β.Α.,ενδεικτικού ποσού #26.912,40€# Προϋπολ. Οικ. ετών 2012-2013.

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού  διαγωνισμού για την  εκτέλεση των τμηματικών εργασιών λήψης – παρακολούθησης των σημάτων συστημάτων συναγερμού, καθώς και επισκευή και συντήρηση των συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, των συστημάτων καταιονισμού ύδατος (αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα) και των μονίμων εγκατεστημένων αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων (ανιχνευτές φυσικού αερίου)  που είναι εγκατεστημένα σε διάφορα του Δ.Β.Α., με  κριτήριο   κατακύρωσης  για  το  σύνολο  των τμηματικών εργασιών το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών μονάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των #26.912,40#€ (Είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%  με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση  Τιμολογίου Προσφοράς και Προϋπολογισμού Προσφοράς της υπηρεσίας, Προϋπολογισμών Οικ. ετών 2012 – 2013.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής Διακήρυξης θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των # 350,00 € # και θα βαρύνουν τον μειοδότη – ανάδοχο. Επισημαίνεται ότι η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνει τον  μειοδότη – ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΠΔ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την   παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 & ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo