Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των τμηματικών εργασιών συντήρησης και επισκευής των δεκαεννέα (19) ανελκυστήρων διαφόρων κτιρίων του Δ.Β.Α.,ενδεικτικού προϋπολογισμού # 29.741,40 € # Προϋπολογισμών Οικ. ετών 2012 – 2013.

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού  διαγωνισμού για την  εκτέλεση των τμηματικών εργασιών συντήρησης και  επισκευής των δεκαεννέα (19) ανελκυστήρων διαφόρων κτιρίων του Δ.Β.Α., με  κριτήριο   κατακύρωσης  για  το  σύνολο  των τμηματικών εργασιών το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών μονάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  #29.741,40# € (είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%  με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση  Τιμολογίου Προσφοράς και Προϋπολογισμού Προσφοράς της υπηρεσίας, Προϋπολογισμών Οικ. ετών 2012 – 2013. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής Διακήρυξης θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των # 350,00 € # και θα βαρύνουν τον μειοδότη – ανάδοχο. Επισημαίνεται ότι η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνει τον  μειοδότη – ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΠΔ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την   παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 & ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo