Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια μελανιών εκτυπωτών – φαξ, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών ενδεικτικού προϋπολογισμού #26.342,91€ # προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2012-2013

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια μελανιών εκτυπωτών – φαξ, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά άρθρο των ειδών του  Ενδεικτικού Προϋπολογισμού  της Υπηρεσίας ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο  ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών # 26.342,91€ # συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% προϋπολογισμών οικονομικών ετών  2012-2013.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των # 1.300,00 € # και θα βαρύνουν τον μειοδότη – προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ163/Α/04.09.2009), την εγκύκλιο 11/27754/28.06.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  και την Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 & ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε την επαναληπτική διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo