Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών - λογισμικού και περιφερειακών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ #59.916,99# €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 23%, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.  (ΑΔΑ: ΩΜ3ΨΟΡΙΑ-ΚΓΔ)

Απόφαση

Περίληψη

decrescendo