Διακήρυξη καθαρισμού μοκετών.

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση τμηματικών εργασιών καθαρισμού μοκετών – ταπήτων, (επιτόπιο και εξωτερικό με φύλαξη), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το σύνολο των εργασιών, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών #26.667,19€# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Τιμολογίου Προσφοράς και Προϋπολογισμού Προσφοράς της υπηρεσίας, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2013-2014.

  Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

decrescendo