Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια φρέσκου γάλακτος, χάρτινη συσκευασία ΤΕΤΡΑΠΑΚ ενός (1) λίτρου, συνολικού Προϋπολογισμού 96.820,10 € για τις ανάγκες του Δ.Β.Α. προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2013-2014.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη – προμηθευτή για την τμηματική προμήθεια φρέσκου γάλακτος, σε χάρτινη συσκευασία (ΤΕΤΡΑΠΑΚ) του ενός (1) λίτρου (ltr ), με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος επί της τιμήςτου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού τηςΥπηρεσίας,ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των #96.820,10# €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13%,με συμβατικό χρόνο παράδοσης το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών  οικονομικών  ετών  2013-2014.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής θα βαρύνουν τον μειοδότη – προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ163/Α/04.09.2009), την εγκύκλιο 11/27754/28.06.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  και την Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010.

Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής Διακήρυξης θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των # 1.000,00 € # και θα βαρύνουν τον μειοδότη – προμηθευτή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 & ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo