Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τμηματική προμήθεια φρέσκου γάλακτος, χάρτινη συσκευασία ΤΕΤΡΑΠΑΚ 1 λίτρου, συνολικού Προϋπολογισμού 96.820,10 € για τις ανάγκες του Δ.Β.Α. προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2013-2014.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη – προμηθευτή για την τμηματική προμήθεια φρέσκου γάλακτος, σε χάρτινη συσκευασία (ΤΕΤΡΑΠΑΚ) του ενός (1) λίτρου (ltr), με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς της Υπηρεσίαςμε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των #96.820,10# €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13%, με συμβατικό χρόνο παράδοσης το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών  οικονομικών  ετών  2013-2014.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης, αρχικής και των δύο επαναληπτικων διαγωνισμών θα βαρύνουν τον μειοδότη – προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ163/Α/04.09.2009), την εγκύκλιο 11/27754/28.06.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  και την Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης του αρχικού και των δύο επαναληπτικων διαγωνισμών θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των # 2.000,00 € # και θα βαρύνουν τον μειοδότη – προμηθευτή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 & ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo