Δαπάνες για διοργάνωση εκδηλώσεων Δ.Β.Α.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, που αφορά την διοργάνωση ημερίδας για τους γονείς των φιλοξενουμένων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α., την διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Δ.Β.Α., την διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί για τα φιλοξενούμενα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., για την ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά άρθρο επί του Ενδεικτικού προϋπολογισμού Υπηρεσίας, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Τιμολογίου προσφοράς,  με αριθμ. διακήρυξης 2749/09.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση των προαναφερόμενων διοργανώσεων, ανέρχεται στο ποσό των #119.337,96# €, εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009 :

α)Φ/10 Κ.Α. 6442.001  «Δαπάνες για διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων- διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων», με το ποσό των #31.872,96# € τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., εκ του οποίου το ποσό των #14.194,32# € δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών, αφορά την διοργάνωση ημερίδας για τους γονείς των φιλοξενουμένων παιδιών στους Π.Σ. του Δ.Β.Α., το δε ποσό των #17.678,64# € δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών, αφορά την διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Δ.Β.Α.

β) Φ/15 Κ.Α. 6443.002 «Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων των φιλοξενουμένων παιδιών στους Π.Σ. του Ιδρύματος», με το ποσό των #87.465,00# €, ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 07-09-2009 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10:30 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 παρ. 6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της υπ' αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 19 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας τουλάχιστον  (5) πέντε μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, και ανέρχεται σε περίπτωση  συμμετοχής για όλα τα άρθρα, στο ποσό των #5.966,90 €# πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται  για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της οικείας διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από τις αρμόδιες Επιτροπές της  Υπηρεσίας. Σε  κάθε άλλη δε περίπτωση, ο τρόπος  πληρωμής θα γίνεται σύμφωνα με την 2000/35 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 166/2003).

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.


decrescendo