ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

 

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών,  διενεργεί πρόχειρο επαναληπτικό  διαγωνισμό για την τμηματική προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Tύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας,  με κριτήριο  κατακύρωσης το  μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό (%) για το σύνολο των ειδών στη Μ.Λ.Τ. (Μέση Λιανική Τιμή) όπως αυτή  ορίζεται κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών από  τα Δελτία  Πιστοποίησης Τιμών (Πινάκια) της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Οικονομικών Ετών 2010-2011 και  με ημερομηνία έναρξης της  σύμβασης, το χρονικό διάστημα μετά την 01/12/2010 και έως συμπληρώσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2010 - 2011.

Αριθμός επαναληπτικής διακήρυξης: 2221/10

Η δημοπρατούμενη προμήθεια προϋπολογίσθηκε  μέχρι  του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ήτοι στο ποσό των #35.944,00# €, τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Φ 10 Κ.Α. 6481.005 «Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών», προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2010 - 2011.

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού #36.000,00# €, τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η αντίστοιχη δαπάνη για το οικονομικό έτος 2010.

 

Το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης, θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 14η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του επαναληπτικού διαγωνισμού, ορίζεται η 10.30 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών,  η 11.00 π.μ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον επαναληπτικό διαγωνισμό, ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική. (αρθρ.  26  παρ.  6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α., όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της  αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διάρκειας δύο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας μελέτης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) ήτοι ποσού  #1.797,20# €, χιλίων επτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών.

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

 

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της επαναληπτικής διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής  που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας.  Σε  κάθε  άλλη  δε περίπτωση,  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

 

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό  διαγωνισμό και περί της επαναληπτικής  διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210 51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181& Σερήνου  Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

decrescendo