Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), στο Δ.Β.Α. (παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2024-2025, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:06-06-2024 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:17-06-2024).

Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Β.Α.για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως και την 17η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα (ΑΔΑ: 97Π9ΟΡΙΑ-ΟΨΩ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (word)

decrescendo