Παροχή υπηρεσίας εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης παροχών στο προσωπικό του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. Νο 19), με ημερομηνία αναλογιστικής αποτίμησης την 31.12.2023

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, θα προβεί  στην ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης παροχών στο προσωπικό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. Νο 19), με ημερομηνία αναλογιστικής αποτίμησης την 31.12.2023, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 118 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ιδίου νόμου όπως ισχύουν, κατόπιν έρευνας αγοράς με πρόσκληση σε δύο οικονομικούς φορείς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02.04.2024 & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09.04.2024).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

decrescendo