Υπηρεσίες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών, αναλώσιμων, ελαστικών για την επισκευή ενός (1) οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860) και ενός (1) δίκυκλου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΧΥΖ 0006 (Δ.Α. 2061)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στις υπηρεσίες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών, αναλώσιμων, ελαστικών για την επισκευή ενός (1) οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860) και ενός (1) δίκυκλου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΧΥΖ 0006 (Δ.Α. 2061), του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.), για το σύνολο κάθε Κατηγορίας, ήτοι: Κατηγορία Α΄: «ένα (1) όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860) και Κατηγορία Β΄: «ένα (1) δίκυκλο, με αριθμό κυκλοφορίας: ΧΥΖ 0006 (Δ.Α. 2061)».

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:26-03-2024 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ:01-04-2024).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (word)

decrescendo