Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή και συντήρηση οχήματος του Δ.Β.Α. Mercedes Vito με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ 2698 (Δ.Α. 1476)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή και συντήρηση οχήματος του Δ.Β.Α. Mercedes Vito με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ 2698 (Δ.Α. 1476),  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:03-11-2023 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚH:09-11-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

decrescendo