Εκτέλεση των υπηρεσιών ηχογράφησης- εγγραφής σε cd –ηλεκτρονικής επεξεργασίας –επανεκτύπωσης- φωτοεκτύπωσης- βιβλιοδεσίας των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Δ.Β.Α., για το Δ.Β.Α. και για το Κληροδότημα Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών ηχογράφησης- εγγραφής σε cd –ηλεκτρονικής επεξεργασίας –επανεκτύπωσης- φωτοεκτύπωσης- βιβλιοδεσίας των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών και για το  Κληροδότημα Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δ.Β.Α. και προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2024, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των άρθρων των Κατηγοριών Α΄ και Β΄ των εν λόγω υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων των Κατηγοριών Α΄ και Β΄ του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.). (ENAΡΞΗ 28-07-2023 & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03-08-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

TEXNIKΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

decrescendo