Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών (κονσόλες) για το Τηλεφωνικό Κέντρο Panasonic για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια δύο (2) ψηφιακώντηλεφωνικώνσυσκευών (κονσόλες)για το Τηλεφωνικό Κέντρο Panasonic για τηνκάλυψητωναναγκών τηςΚεντρικήςΥπηρεσίας τουΔημοτικούΒρεφοκομείουΑθηνών,προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023,με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, επί της τιμής του άρθρου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 08ΜΑΪΟΥ 2023 και ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 ΜΑΪΟΥ 2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo