Υπηρεσίες ασφάλισης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: υπηρεσίες ασφάλισης: α) Αστικής Ευθύνης προς τρίτους και β) Κλάδου πυρός της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Β.Α. και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: υπηρεσίες ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, θα προβεί  στην ανάδειξη αναδόχου για την Εκτέλεση Υπηρεσιών ασφάλισης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: υπηρεσίες ασφάλισης: α) Αστικής Ευθύνης προς τρίτους και β) Κλάδου πυρός της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: υπηρεσίες ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 118 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ιδίου νόμου όπως ισχύουν, κατόπιν έρευνας αγοράς με πρόσκληση σε δύο οικονομικούς φορείς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών, ανά Κατηγορία η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, έπειτα από συμπλήρωση Εντύπου Οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:16-03-2023 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ:21-03-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo