Προμήθεια α) Ελληνικών σημαιών, β) σημαιών με το έμβλημα του Δήμου Αθηναίων και γ) σημαιών Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Β.Α. (κτίρια των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια α) Ελληνικών σημαιών, β) σημαιών με το έμβλημα του Δήμου Αθηναίων και γ) σημαιών Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Β.Α. (κτίρια των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.). (Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών 15-03-2023 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  Τρίτη 21 Μαρτίου 2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo