Προμήθεια, αποξήλωσης και τοποθέτησης υαλοπινάκων, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτήρια του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια, αποξήλωση και τοποθέτηση υαλοπινάκων, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτήρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής επί της τιμής του άρθρου, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των υποάρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.). (Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών 03-03-2023 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo