Προμήθεια: ανταλλακτικών, αναλωσίμων, ελαστικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων του Δ.Β.Α.: Α. Δύο (2) αυτοκινήτων: ΚΗΙ 2677 (Δ.Α. 1472) και ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776) και Β. Δύο (2) δίκυκλων: ΙΟΕ 285 (Δ.Α. 433) και ΧΥΖ 0006 (Δ.Α. 2061)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: ανταλλακτικών, αναλωσίμων, ελαστικών, και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων του Δ.Β.Α.: Α. Δύο (2) αυτοκινήτων με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 2677 (Δ.Α. 1472) και ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776) και Β. Δύο (2) δίκυκλων, με αριθμούς κυκλοφορίας: ΙΟΕ 285 (Δ.Α. 433) και ΧΥΖ 0006 (Δ.Α. 2061), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.), για το σύνολο κάθε ομάδας, ήτοι: ΟΜΑΔΑ Α΄: «Δύο (2) αυτοκινήτων με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 2677 (Δ.Α. 1472) και ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776) και ΟΜΑΔΑ Β΄: «Δύο  (2) δίκυκλων, με αριθμούς κυκλοφορίας: ΙΟΕ 285 (Δ.Α. 433) και ΧΥΖ 0006  (Δ.Α. 2061)».(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:30-11-2022 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ:02-12-2022).  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo