Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, αριθμομηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια: ξηρογραφικού  χαρτιού, γραφικής ύλης, αριθμομηχανών  γραφείου, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, Διευθύνσεων, Τμημάτων  και Αυτοτελών  Τμημάτων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2023. (Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: (22PROC011581598 2022.11.11)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

decrescendo