Προμήθεια : Α) Ειδών - υλικών σχεδίου και ζωγραφικής Β) Χαρτικών και Γ) Ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια : Α) Ειδών - υλικών σχεδίου και ζωγραφικής Β) Χαρτικών και Γ) Ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά άρθρο ομάδας επί των τιμών των άρθρων των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή. ( Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15/11/2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo