Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή δύο (2) οχημάτων του Δ.Β.Α. με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 2698 (Δ.Α. 1476) και ΚΗΙ 2697 (Δ.Α. 1475)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθειαΑνταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή δύο (2) οχημάτων του Δ.Β.Α. με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 2698 (Δ.Α. 1476) και ΚΗΙ 2697 (Δ.Α. 1475), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίουποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:25-10-2022 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ:01-11-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo