Υπηρεσίες συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή μηχανημάτων μαγειρείων για τις ανάγκες των Α΄ & Β΄ Μαγειρείων του Τμήματος Εστίασης του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εκ νέου επαναληπτική διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή μηχανημάτων μαγειρείων για τις ανάγκες των Α΄ & Β΄ Μαγειρείων του Τμήματος Εστίασης του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά κατηγορία, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων κάθε κατηγορίας του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 13:00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo