Ανανέωση της υπηρεσίας μίσθωσης, λογισμικού «Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων» του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 105/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΖΞΟΡΙΑ-Χ04) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., θα προβεί  στην ανανέωση της υπηρεσίας μίσθωσης, λογισμικού «Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων» του Δ.Β.Α. προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2022-2023, με χρόνο εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, αρχομένης όχι νωρίτερα από τις 09/12/2022, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 32«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», περ. γγ' «Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας», με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός των τιμών του  Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:20-10-2022 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ:31-10-2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo