Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων συντήρησης για τις ανάγκες του Α΄ και Β΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ψυκτικών θαλάμων και των ψυγείων συντήρησης του Α΄ και Β΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α. του Τμήματος Εστίασης της Διεύθυνσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των άρθρων, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της τιμής των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01.09.2022 & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07.09.2022) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo